کنگره شهدای هنرمند سپاه تهران

دارای اخبار کنگره و همایش های سازمان و مجموعه آثار شهدای هنرمند به همراه زندگی نامه و وصیتنامه موجود می باشد 

مشاهده وب سایت
  • طراحی وب سایت بسیج هنرمندان
  • طراحی وب سایت کنگره شهدای هنرمند
  • طراحی وب سایت شهدای هنرمند

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.