انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنف ساختمان شیراز

انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنف ساختمان شیراز 

  • طراحی وب سایت انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنف ساختمان شیراز
  • طراحی وب سایت انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنف ساختمان شیراز
  • طراحی وب سایت انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنف ساختمان شیراز

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.