شرکت مهندسی و ساختمانی بیلدپرس

که امکان تعریف پروژه ها و میزان پیشرفت هر پروژه و امکان شرکت در مناقصات 

  • طراحی وب سایت بیلدپرس
  • طراحی وب سایت بیلدپرس

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.