شرکت پارسیان گشت

رانندگان تاکسی و مدارس اطلاعات خود را ثبت کرده و پس از تایید از طرف مدیریت به مدارس مختلف انتقال داده شده جهت سرویس دهی 


دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.