دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی اوج

موسسه غیر انتفاعی اوج

  • طراحی وب سایت موسسه غیر انتفاعی اوج
  • طراحی وب سایت دانشگاه غیر انتفاعی اوج
  • طراحی وب سایت موسسه اوج

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.